Nowe prawo dotyczące obligacji już w lipcu?

Dobrą informacją jest, że z dniem pierwszym lipca 2015 roku podmioty, które emitują obligacje mogą liczyć na korzystniejsze warunki emisji papierów dłużnych, a także lepszy dostęp do rynku. Jest to możliwe po uchwaleniu przez sejm nowej ustawy o obligacjach, którą przekazano do Komisji Finansów Publicznych.


To dobra wiadomość zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy zyskają dodatkowy sposób na otrzymanie środków finansowych. Dotąd były to emisje akcji i kredyty bankowe. Nowa ustawa to także dobry krok w stronę długoterminowych korporacyjnych papierów dłużnych inaczej obligacji, które emitowane są przez firmy całkowicie nie związane z rynkiem finansowym.

Przede wszystkim ustawa wprowadza dwa rodzaje obligacji: podporządkowane i wieczyste. Obligacje podporządkowane mają z góry zapisaną kolejność roszczeń w razie likwidacji lub bankructwa emitenta. Natomiast obligacje wieczyste są papierami, które nie podlegają wykupowi gwarantują jednak wypłacanie odsetek jako formę renty wieczystej. Przed uchwaleniem ustawy emisje obu rodzajów papierów dłużnych nie mogło być wprowadzone z uwagi na brak odpowiednich przepisów regulujących.

Nowa ustawa powoła instytucje zgromadzenia obligatariuszy, a zdolność do emisji obligacji uzyskają przedsiębiorstwa zagraniczne i spółki celowe. Zdaniem ekspertów zmiany zawarte w przepisach nie wpłyną na zwiększenie zainteresowania przez inwestorów z zagranicy polskim rynkiem obligacji. Jako powód takiego stanu rzeczy upatruje się wysokość emisji i to, że spółki polskie są słabe pod względem finansowym i zbyt małe.

Od 1 lipca następują też zmiany dotyczące zabezpieczeń mogą to być poręczenie, weksel albo oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zabezpieczenie obligacji będzie obowiązywało do dnia ich wydania.

Czerwiec 30th, 2015 przez