Inwestycja w wiatraki

wiatrak

Firma Energy Invest Group zajmująca się inwestycjami w wiatraki na terenie naszego kraju jest obecnie koordynatorem programu inwestycyjnego SYNERGIA EIG. Energy Invest Group w programie Synergia jest zarządcą holdingu składającego się z grupy spółek celowych.

Każda z tych spółek stanowi wyodrębnioną spółkę działającą z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadaniem Energy Invest Group jest zarządzanie wiatrakami zarówno od strony technicznej czyli ich prawidłowego zarządzania jak i finansowym poprzez sprawne rozliczenie zysków pomiędzy współwłaścicieli. EIG jako operator zobligowany jest do zapewnienia finansowania poszczególnych spółek i osiągania jak największych zysków inwestorów.

Do końca 2015 roku zostaną uruchomione pierwsze wiatraki Energy Invest Group. Będą one funkcjonowały w oparciu o Zielone Certyfikaty. Na kolejne lata przewidywane jest oddanie nowych wiatraków, które będą powstawać zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku. Nowe turbiny będą powstawały w lokalizacjach wybieranych przez dewelopera. O ich lokalizacji decydują przede wszystkim zasoby energetyczne wiatru. Od tych warunków uzależniona jest ilość wytwarzanej energii, a tym samym maksymalizacja zysków dla inwestorów.

Z uwagi na fakt, że wielu inwestorów przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do inwestycji oczekuje dokładnego zapoznania się z tym tematem, specjaliści OZE prowadzą liczne spotkania dotyczące tego rynku. Odbywa to się poprzez przedstawianie przyszłości rozwoju tego rynku oraz w sposób szczegółowy zaznajamiają z możliwościami jakie towarzyszą uczestniczeniu w tej inwestycji. W trakcie spotkań potencjalni inwestorzy zapoznają się z całym procesem osiągania zysków osiąganych ze sprzedaży energii z wiatraków, oraz poznają w sposób szczegółowy rentowność przedsiębiorstwa i sposób w jaki naliczana jest dywidenda. Spotkania dają też możliwość zapoznania się z Umową Inwestycyjną i przystąpienia do programu SYNERGIA.

Program inwestycyjny SYNERGIA EIG, którego pomysłodawcą i twórcą jest Energy Invest Group daje możliwość przyłączenia się się do grupy wspólników obejmujących udziały w spółce celowej, która jest właścicielem wiatraków już od 30 tysięcy złotych. Stworzony przez specjalistów EIG program SYNERGIA daje inwestorom możliwość objęcia udziałów w spółce celowej, która jest w posiadaniu pojedynczej turbiny wiatrowej. Spółka będzie zarabiać na sprzedaży wyprodukowanej energii oraz certyfikatów zielonych. Po uruchomieniu wiatraków wspólnicy będą utrzymywać coroczną dywidendę. Liczba 25 udziałów jest najmniejszą z możliwych do objęcia. Za jeden udział trzeba zapłacić 1150 lub 1250 złotych. Kwota ta jest uzależniona od stopnia zaawansowania etapu budowy w czasie gdy przystępuje inwestor. Aby stać się inwestorem z podstawowym pakietem zawierającym 25 udziałów należy zainwestować kwotę 28 750 złotych. Taka inwestycja pozwala na to aby przyszłe zyski z tytułu dywidendy były na poziomie około 17% rocznie.

Wszystkie spółki celowe Energy Invest Group razem liczą 4001 udziałów, 3000 tysiące z nich stanowią zaplecze do podziału na 60 inwestorów. Majątek spółki jest współwłasnością inwestorów. Mają oni udostępniony wgląd w dokumentację spółki oraz możliwość uczestniczenia w podejmowaniu ważnych dla niej decyzji. Inwestorzy mają prawo do wyboru dwóch przedstawicieli Rady Nadzorczej, której zadaniem jest prawidłowe działanie firmy.

Polska jest w posiadaniu ogromnej liczby terenów z korzystnymi dla budowy turbin wiatrowych warunkami wietrzności. Zdobywana w ten sposób energia może z powodzeniem stać się dodatkowym źródłem energii dla kraju, oraz stanowić zasilanie dla społeczności lokalnych. Zapotrzebowanie na energię wciąż wzrasta, a wraz z nim rośnie zainteresowanie zieloną energią. Zwiększa się też świadomość społeczna na ten temat. Rynek Energii wiatrowej jest obecnie w fazie dynamicznego rozwoju i wzbudza szerokie zainteresowanie wśród inwestorów.

Wyczerpujących informacji dotyczących inwestowania w energię wiatrową udzielają eksperci podczas seminariów organizowanych przez Energy Invest Group. Podczas seminariów można zapoznać się z umową i otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z programem SYNERGIA EIG.

Ważne czynniki inwestycji

Każdy inwestor stając się współwłaścicielem turbiny wiatrowej przez cały okres jej eksploatacji otrzymywać będzie dywidendę w wysokości proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. Udziały inwestora stają się jego osobistymi aktywami i mają możliwość być bycia w obrocie na rynku wtórnym, a także podlegają dziedziczeniu.

Inwestor na mocy aktu notarialnego jest współwłaścicielem całości majątku będącego w posiadaniu spółki. Forma finansowania EIG nie wymaga aby inwestor ponosił jakiekolwiek dodatkowe koszty w trakcie realizacji programu ponieważ są one wliczone w koszty udziałów. Jako gwarancja bezpieczeństwa inwestycji służy forma prawna przedsiębiorstwa oraz Kodeks Spółek Handlowych. Spółka celowa oraz jej zarząd ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zobowiązania.

Umowa pomiędzy deweloperem a EIG jest gwarancją na uruchomienie turbiny wiatrowej w określonym w umowie terminie. Opóźnienie w wykonywaniu prac stwarzających ryzyko nie dotrzymania terminu oddania do użytku deweloper musi zapewnić zmianę lokalizacji. Musi ona spełniać warunki niezbędne do dotrzymania terminu oddania musi być w nie mniejszym od poprzedniej stopniu zaawansowania budowy. EIG daje gwarancję na instalowanie wyłącznie nowych fabrycznie wiatraków pochodzących od renomowanych firm. Urządzenia będą dobierane w sposób indywidualny dla danej lokalizacji z uwzględnieniem wszystkich panujących tam warunków.

Od producentów wiatraków uzyskiwana jest gwarancja na serwis techniczny przez cały okres ich eksploatacji. Program SYNERGIA EIG proponuje inwestorom projekty o zróżnicowanym stopniu zaawansowania prac. Mogą to być projekty z pozwoleniem na budowę. Pewne jest, że Polska jest na 11 miejscu pod względem warunków do stawiania turbin wiatrowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na podstawie badań trwających wiele lat stwierdza, że aż 80% powierzchni Polski ma wystarczające zasoby energetyczne wiatru.

Grudzień 21st, 2015 przez